História školy

     Odborné učilište začalo svoju činnosť v školskom roku 1990/1991. Vzniklo na podnet spoločenskej požiadavky v našom meste a jeho okolí. Žiaci sa pripravujú v trojročnom učebnom odbore obchodná prevádzka- práca pri príprave jedál. Príprava žiakov je zameraná na získanie praktických zručností pre vykonávanie prác pri príprave jedál. Odbornú prax vykonávajú v priestoroch školských jedální Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin a Gymnáziu J. Lettricha Martin. Žiaci sa pod odborným vedením svojich majstrov zúčastňujú celoslovenskej súťaže zručnosti odborných učilíšť.

     Podľa stupňa zvládnutia príslušných vzdelávacích štandardov a posudzovania kvalifikácie sa žiaci vyučia a dokladom o vzdelaní a odbornej kvalifikácií je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

1990-2020

30.výročie založenia Odborného učilišťa Martin

Z histórie

Odborné učilište Martin začalo svoju činnosť 1. septembra 1990. Vzniklo na základe potreby zabezpečenia odbornej prípravy absolventov špeciálnych základných škôl v okrese Martin.

Bolo zriadené ako trojročný učebný obor Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál. Po organizačnej stránke bolo pričlenené k vtedajšiemu Strednému odbornému učilišťu služieb Martin, dnes SOŠ obchodu a služieb Martin. Prvým riaditeľom, ktorý stál pri jeho zrode, bol Ľudovít Lettrich, neskoršími Mgr. Ladislav Bíro a PhDr. Jela Malková.

V školskom roku 1990/91 bola otvorená jedna trieda so 14 žiakmi.

Od roku 2012 škola využíva priestory elokovaného pracoviska, kde má administratívnu časť a priestory odborného výcviku.

Súčasnosť

 • Škola má 17 zamestnancov, z toho 3 na plný úväzok.
 • V tomto školskom roku navštevuje školu v troch triedach 38 žiakov, z toho 11 žiakov v ÚVT pre mladistvých Sučany.
 • Odborný výcvik pod vedením MOV Zdenky Kiššovej, Bc. Ivety Laukovej, Mgr. Jany Podhradskej a Janky Potiskovej žiaci vykonávajú vo vlastnej cvičnej kuchynke, stravovacom zariadení SOŠ obchodu a služieb Martin a školskej jedálni Gymnázia Jozefa Lettricha Martin.
 • Na teoretické vyučovanie od svojho vzniku priestorovo, materiálno-technicky i personálne využíva SOŠ obchodu a služieb Martin. Výuka je integrálnou súčasťou vyučovacieho procesu SOŠ obchodu a služieb, žiaci tvoria spoločný kolektív a zapájajú sa do všetkých celoškolských podujatí.
 • Od školského roku 2017/18 je Odborné učilište nositeľom titulu Škola priateľská k deťom.
 • Žiaci sa prezentujú na každoročnom podujatí dňa otvorených dverí    „Ukážme, čo vieme“.
 • Škola sa tradične prezentuje na podujatí Okresného Úradu v Žiline – výstave  Slnko v duši.
 • Žiaci sa zúčastňujú odborných súťaží, v školskom roku 2019/2020 obsadili v celoslovenskej súťaži 4. miesto.
 • Priebežne sa modernizuje vybavenie učební.
 • Na modernizáciu vyučovacieho procesu v tomto školskom roku pribudlo 8 počítačov a 5 tabletov.
 • Školská agenda prechádza na systém EduPage.
 • Žiaci sa zapájajú do dištančného online vzdelávania počas prerušenia vyučovania.
 • Škola sa zapojila do projektu Podpora digitálnych zručností pedagógov a žiakov.

Úroveň spoločnosti sa pozná podľa toho, ako dokáže pomáhať najslabším.

30 ročná vzájomná koexistencia SOŠ obchodu a služieb a Odborného učilišťa je krásnym príkladom prijatia znevýhodnených detí, krásnym príkladom inklúzie, po ktorej volá súčasná spoločnosť.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí za 30 rokov žiakom Odborného učilišťa pomáhali a pomáhajú.

Mgr. Anna Macháčková

 riaditeľka OU