História školy

     Odborné učilište začalo svoju činnosť v školskom roku 1990/1991. Vzniklo na podnet spoločenskej požiadavky v našom meste a jeho okolí. Žiaci sa pripravujú v trojročnom učebnom odbore obchodná prevádzka- práca pri príprave jedál. Príprava žiakov je zameraná na získanie praktických zručností pre vykonávanie prác pri príprave jedál. Odbornú prax vykonávajú v priestoroch školských jedální Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin a Gymnáziu J. Lettricha Martin. Žiaci sa pod odborným vedením svojich majstrov zúčastňujú celoslovenskej súťaže zručnosti odborných učilíšť.

     Podľa stupňa zvládnutia príslušných vzdelávacích štandardov a posudzovania kvalifikácie sa žiaci vyučia a dokladom o vzdelaní a odbornej kvalifikácií je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.