Výchovný poradca

Mgr. Anna  M a c h á č k o v á

člen Asociácie výchovných poradcov Slovenska

V ý c h o v n ý        p o r a d c a

Kontakt: e-mail: machackova@zssmt.sk

telefón: 043/41 353 11

utorok  11,30 – 12,15 hod.   C 12